COP/SCOP?

I de tekniska specifikationerna och med den nya  energimärkningen anges luftvärmepumpens SCOP-värde, men vad betyder det egentligen SCOP?

Vad betyder värmepumpens COP?

Värmepumpars verkningsgrad mäts med ett värde som kallas COP, vilket står för coefficient of performance. Innan du bestämmer dig för vilken värmepump du ska välja, vill du säkerställa att värmepumpen är så effektiv som möjligt, vilket COP-värdet till viss del kan tala om för dig. Detta värde benämns på tre olika sätt, vilka alla betyder samma sak:

  • COP – coefficient of performance
  • Verkningsgrad
  • Värmefaktor

COP-värdet beräknas genom att undersöka hur många kilowatt värmepumpen kan generera per förbrukad kilowatt. Vid ett COP-värde på 4, innebär detta att värmepumpen genererar 4 kW per förbrukad kW. Detta betyder att ju högre värde värmepumpen har, desto bättre är verkningsgraden. Värmefaktorn varierar vanligen mellan 1 och 5, beroende på typ av värmepump och modell.

Sedan 2011 är det lag på att fabrikörerna ska uppge värmepumpens COP, för att förenkla jämförelser mellan olika modeller. COP-värdet mäts under specifika förhållanden i laboratoriemiljö, och representerar därför inte nödvändigtvis hur effektiv värmepumpen kommer vara i ditt hem.

 

COP_varmepump

Den bästa värmepumpen har inte alltid högst COP.

Det finns andra faktorer att ta hänsyn till förutom värmepumpens verkningsgrad. COP mäts under specifika förhållanden, vilket för exempelvis en jordvärmepump kan motsvara en utomhustemperatur på 0°C och en framledningstemperatur på 45°C i radiatorerna. Bor du i ett område där temperaturen går ned mot -20°C under stora delar av vintern, så kommer värmepumpen inte vara lika effektiv där.

Kontrollera därför vilka värmepumpar som fungerar väl motsvarande de klimatförhållanden som råder där du bor. En markvärmepump eller luft-vattenvärmepump har ofta ett högre COP i kombination med golvvärme jämfört med radiatorer. Värmefaktorn påverkas dock även av framledningstemperaturen i distributionssystemet.

Ju högre temperaturdifferensen är mellan ute och inne, desto sämre blir verkningsgraden. Beroende på om du har luftburen eller vattenburen uppvärmning påverkas temperaturskillnaden på följande sätt:

  • Luftburen värme Temperaturdifferensen mellan utomhus- och inomhusluften ska vara så liten som möjligt för optimal effekt.
  • Vattenburen värme Temperaturdifferensen mellan värmepumpens köldbärarvätska och radiatorernas eller golvvärmens framledningstemperatur bör vara liten för att uppnå maximal värmefaktor.

Detta innebär att värmepumpens effektivitet minskar med låga utomhustemperaturer och höga inomhustemperaturer. Därför är detta viktigt att ta i beaktning om du exempelvis föredrar mer än 20°C inomhus, eftersom det annars räknas som ett standardvärde för inomhustemperatur.

COP-värde för olika typer av värmepumpar.

Många fabrikörer talar ofta om att deras värmepumpar har ett COP på 4 eller till och med 5. Detta är alltså under kontrollerade och specifika förhållanden som detta värde uppnåtts. Som tidigare nämnt har luftvärmepumpar ofta ett lägre COP jämfört med markvärmepumpar. Det beror på att luftvärmepumpar är mer känsliga för temperaturväxlingar.

Det är viktigt att se över respektive typ av värmepumps verkningsgrad, men låt inte detta styra valet av anläggning. Med tanke på att luft-luftvärmepumpar är avsevärt billigare än exempelvis en bergvärmepump, kan detta vara en god investering för ett mindre hus, trots att COP-värdet är lägre.

Oavsett val av värmepump finns det tre saker du kan ha i åtanke när du jämför COP-värdet mellan olika värmepumpar:

  1. Kontrollera vilka utomhustemperaturer som använts i beräkningarna av COP-värdet. Dessa bör om möjligt vara applicerbara på regionen du bor i.
  2. Är elförbrukningen för cirkulationspump och fläktsystem medräknat i elförbrukningen? Om detta inte räknats in, så kan den totala energiförbrukningen bli högre än vad som anges i produktbeskrivningen.
  3. Beroende på hur mätningen gjorts kan spetsenergi vara medräknat i kalkylen. Spetsenergi är den tillskottsel som används under de kallaste dagarna när värmepumpen inte klarar av att generera tillräckligt med värme.

Fakta är att:

COP
Som du kan se så spelar det inte så stor roll om en värmepump har ett COP på 4.30 eller om det ligger på 4.80 – skillnaden i verklig driftkostnad är marginell, då är det bättre att dimensionera rätt och när det gäller Luft/vattenvärmepump, se till att den klarar låga temperaturer utan att behöva el-tillskott i form av elpatron.

Distributionssystemets framledningstemperatur påverkar COP.

Har du ett vattenburet distributionssystem? Då finns det några detaljer värda att betänka inför köp av värmepump. Bland annat handlar detta om hur hög framledningstemperaturen är i radiatorer eller golvvärme. Eftersom en låg temperaturdifferens ofta innebär en högre värmefaktor, skulle detta leda till att radiatorer med låg framledningstemperatur är mer effektivt jämfört med högre framledningstemperaturer.

Vanliga mätvärden för utvärdering av värmepumparnas effektivitet baseras på en framledningstemperatur på 35°C, 45°C eller 55°C i radiatorerna. Golvvärme kan ha en ännu lägre framledningstemperatur, vilket delvis är en anledning till att det vanligen generar en högre värmefaktor i kombination med värmepump. Vanliga framledningstemperaturer för golvvärme är 25°C, 35°C eller 45°C.

Det är inte alltid som lägre framledningstemperatur leder till högre COP. Däremot kan flera av Energimyndighetens tester visa att värmefaktorn ofta är högre när golvvärme används, vilket visas i tabellen ovan. Vill du veta mer om exakta värden för specifika modeller bör du gå in och jämföra produktbeskrivningar på respektive värmepumpleverantörs hemsida.

För att veta hur god den genomsnittliga verkningsgraden är under ett helt år, används istället beteckningen SCOP.

i början ledde COP-värdet till att många tillverkare optimerade sina luftvärmepumpar för drift vid 7 grader och många gånger hade värmepumpar som var ganska dåliga i minusgrader. För att ge en mer rättvisande bild och en bättre utveckling av luftvärmepumparna på marknaden skapades SCOP-värdet. S i SCOP står för Seasonal och är ett genomsnittligt värde för en säsong. I Sverige säger man ofta årsvärmefaktorn. SCOP är även det värde som kommer som krav i de nya ErP-märkningsreglerna.

ErP

Från och med den 26 september 2015 måste alla uppvärmningssystem som säljs inom EU vara märkta med en etikett som visar hur energieffektivt systemet är. Införandet av etiketterna är en del av EU-direktivet 2010/30/EU som rör Energy Related Products eller ErP. Syftet med lagstiftningen är att minska energiförbrukningen inom EU genom att förbättra effektiviteten hos våra uppvärmningssystem.

ErP

Lagen om energimärkning är ett verktyg för att uppnå de så kallade 20-20-20 målen. Målen är att EU till år 2020 ska minska utsläppen av koldioxid med 20 % jämfört med 1990 års nivå, 20 % av energin som förbrukas inom EU ska vara producerad med förnybara källor samt att energieffektiviteten inom Unionen ska öka med 20 %.

SCOP för rätt zon.

SCOP-värdet kan mätas för tre olika zoner i Europa, men det finns bara krav på att den mellersta zonen, som motsvarar klimatet i Strasbourg, ska redovisas. Ofta redovisas SCOP-värdet för mellersta zonen i Europa i de tekniska specifikationerna i de tekniska specifikationerna, utan att det specificeras närmare. Detta innebär naturligtvis att en värmepump med ett högt SCOP-värde för Mellaneuropa inte nödvändigtvis ger den bästa besparingen i Norrland, eller i mellersta och södra Sverige också för den delen.

Säger inget om effekten.

Det är också viktigt att veta att SCOP-värdet är en jämförelse mellan förbrukning och den effekt man får. Ett bra värde betyder inte nödvändigtvis att du får mycket effekt.  Ett bra COP-värde vid låga temperaturer ger ingen bra besparing, om du måste komplettera med alla elelement i huset för att det ska blir varmt. Det du behöver är en värmepump som ger en bra effekt vid låga temperaturer, helst i kombination med bra COP-värden vid låga temperaturer eller ett bra SCOP-värde, helst i den kalla zonen.

Riktigt låga temperaturer ingår inte.

Det är också bra att veta att riktigt låga temperaturer inte ingår i SCOP-värdet. Man mäter COP-värdet vid olika temperaturer och viktar dem olika vid framräkningen av ett genomsnittligt värde. Men den lägsta temperaturen man mäter är -7 grader. I många delar av Sverige vill man gärna veta att luftvärmepumpen ger en god effekt vid lägre temperaturer än så. Dessutom är det bra att titta på vilken som är den lägsta garanterade temperaturen som luftvärmepumpen ger värme vid.

Viktigt att anlita ett proffs.

Detta är detta trots goda intentioner från EU, en djungel, då vi bor i en värmezon som det inte nödvändigtvis tas hänsyn till, då lagen bara säger att man ska redovisa SCOP för Strasbourg (mellersta zonen), många vill hellre visa goda SCOP-resultat än att visa vad det verkliga resultatet är vid minus 15, minus 20 grader – risken är då stor att pumpen istället får gå på elpatron för att täcka behovet och det var ju inte det som var meningen.

Det är därför viktigt att du som konsument tar hjälp av ett proffs, vi kan bättre än någon annan ge dig råd och förslag på Värmepumpar som verkligen fungerar i vårt klimat och som ger den besparing du räknar med. Det är t.ex. viktigare att en Luft/vattenvärmepump har en effekt vid minus 15 grader som överstiger eller åtminstone matchar husets behov, än att man jagar tiondelar på ett SCOP-värde som mäts vid som lägst minus  7 grader.

Välkomna att höra av er om ni vill veta mer!